پله گرد دو محور

در این نوع پله گرد از دو عدد ورق ضخیم در دو طرف پله استفاده می شود که باعث سبک شدن وزن پله و کم بودن هزینه ان می باشد.
در این نوع پله پیچیدگی بسیار کم می باشد که باعث افزایش تولید کنندگان  آن شده است در کنار همه ی این نکات مثبت نقاط ضعف نیز دارد که پایداری خوبی ندارد که هنگام تردد بر روی آن لرزش بوجود می آید که مقداری از این لرزه را می توان با بزرگ کردن پاشنه پله که باعث می شود سطح بیشتری از آن بر روی زمین قرار گیرد که لرزش آن را کمتر می کند بسیاری از تولید کنندگان این نکته را برای کمتر کردن هزینه رعایت نمی کنند.