پله گرد کنسولی

پله گرد از نوع کنسولی مانند پله پیچ تک محور می باشد که در این مدل ویژگی های خاصی وجود دارد که محور در کنار قرار دارد و زیر پله خالی مباشد که معلق بودن پله ها را در هوا احساس می کنیم که کسانی با طرحی در فضاهایی که زیر پله باید دیده شود ساخته می شود بزرگترین مورد این نوع پله پیچ کنترل میزان فشار وارد برروی پله های آن می باشد که تمامی فشار وارده بر سازه بر روی یک محور وارد می شود که عرض شاسی یا همان محور کناری باید نسبت به عرض پله ها فشار وارده به آن طراحی شود حتما در این نوع پله باید تولید کننده مطمئنی انتخاب شود.