جوشکاری چیست؟

  جوشکاری چیست ؟

جوشکاری یکی از بهترین روشها برای اتصال قطعات می باشد این روش یکی از قدیمی ترین و بهترین مورد استفاده در صنعت می باشد. عملیات جوشکاری نسبت به محل انجام و نوع مواد مورد استفاده شگردهای زیادی را برای افراد و مهندسین که به هر صورت با انواع جوشکاری سر و کار دارند پیش روی می گذارد. جوشکاری نوعی عملیات می باشد که در آن دو قطعه به واسه ی گرم شدن و یا ذوب شدن محل اتصال در نقاط اتصال به همدیگر وصل می شود که این دو قطعه می تواند فلزی باشد یا غیر فلزی.

ذوب شدن و گرم شدن قطعات به روش های زیادی صورت می گیرد و جوشکاری نیز روشها و انواع مختلفی دارد که می توان به روشهای اصلی زیر اشاره کرد.

1جوشکاری با گاز اکسیژن
2جوشکاری مقاومتی
3جوشکاری در جامد